Default Font Size Icon

Meet our Board

Wilson Woolschlager

Wilson Woolschlager, President 

 

Arnie Marchand

Arnie Marchand, Vice President

 

Teresa Myers

Teresa Myers, Secretary 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Short, Treasurer 

 

Joe Feddersen

Joe Feddersen, Board member

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Fry, Board member

 

Livia Millard

Livia Millard

 

Briana Pardo

Briana Pardo

 

Kay Sibley

Kay Sibley, board member

 

Mike Sibley

Mike Sibley, board member